Normotvorba

Normy z oblasti pôsobnosti TK 75 Kameň a kamenivo vydané v roku 2013

STN EN 1744-8 (72 1189)
Skúšky na stanovenie chemických vlastností kameniva. Časť 8: Triediaca skúška na stanovenie obsahu kovov v kaloch z popolčeka z  komunálnych spaľovní (MIBA)
Dátum vydania: 1. 1. 2013
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku
Nahradené normy:
Predmet normy:

 

STN EN 16301 (72 1158)
Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie citlivosti na náhodné znečistenie
Dátum vydania: 1. 6. 2013
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku
Nahradené normy:
Predmet normy:

STN EN 16306 (72 1159)
Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie odolnosti mramoru proti tepelným a vlhkostným cyklom
Dátum vydania: 1. 6. 2013
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku
Nahradené normy:
Predmet normy:

 

STN EN 1744-1+A1 (72 1189)
Skúšky na stanovenie chemických vlastností kameniva. Časť 1: Chemická analýza
Dátum vydania: 1. 6. 2013
Spôsob prevzatia: Prekladom
Nahradené normy: STN EN 1744-1: 2010
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje postupy na chemickú analýzu kameniva. Opisuje referenčné metódy a v niektorých prípadoch alternatívnu metódu, ktorú možno považovať za metódu poskytujúcu rovnocen-né výsledky. Pokiaľ nie je stanovené ináč, skúšobné metódy uvedené v tejto európskej norme sa môžu použiť na vnútropodnikovú kontrolu výroby, na skúšky auditu alebo na skúšky typu. Táto norma opisuje referenčnú metódu používanú na skúšku typu a v prípade sporov (a alternatívnych metód) na chemickú analýzu kameniva. Na účely skúšok typu a v prípade sporov sa môže použiť len re-ferenčná metóda. Na iné účely, najmä pri vnútropodnikovej kontrole výroby, sa môžu použiť aj iné metódy, za predpokladu, že sa stanovil príslušný vzťah s referenčnou metódou.

 

STN EN 14617-1 (72 1106)
Konglomerovaný kameň. Skúšobné metódy. Časť 1: Stanovenie objemovej hmotnosti a nasiakavosti
Dátum vydania: 1. 7. 2013
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku
Nahradené normy: STN EN 14617-1: 2005
Predmet normy:

 

STN EN 14617-13 (72 1106)
Konglomerovaný kameň. Skúšobné metódy. Časť 13: Stanovenie elektrického merného odporu
Dátum vydania: 1. 7. 2013
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku
Nahradené normy: STN EN 14617-13: 2005
Predmet normy:

 

STN EN 1341 (72 1861)
Dosky z prírodného kameňa na vonkajšiu dlažbu. Požiadavky a skúšobné metódy
Dátum vydania: 1. 7. 2013
Spôsob prevzatia: Prekladom
Nahradené normy: STN EN 1341: 2003
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje kvalitatívne požiadavky a príslušné skúšobné metódy pre všetky dosky z prírodného kameňa používané na vonkajšie dlažby a povrchovú úpravu komunikácií. Použitie na vonkajšie dláždenie zahŕňa všetky dláždené plochy charakteristických cestných stavieb, takých ako sú chodníky pre chodcov a dopravné plochy, vonkajšie námestia a podobne, využívané vo vonkajších podmienkach, pri ktorých sú vystavené činiteľom zvetrávania, takým ako sú teplotné zmeny, dážď, ľad, vietor, a pod. Táto európska norma tiež stanovuje pre dosky z prírodného kameňa preukazovanie zhody a označovanie výrobkov. Zahŕňa takisto charakteristiky, ktoré sú dôležité pre obchodovanie. Nezaoberá sa doskami z prírodného kameňa na dlažby a schodiská v budovách.

 

STN EN 1342 (72 1862)
Dlažbové kocky z prírodného kameňa na vonkajšiu dlažbu. Požiadavky a skúšobné metódy
Dátum vydania: 1. 7. 2013
Spôsob prevzatia: Prekladom
Nahradené normy: STN EN 1342: 2003
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky a príslušné skúšobné metódy pre dlažbové kocky z prírodného kameňa na vonkajšie použitie do chodníkov a ciest. Vonkajšie použitie zahŕňa všetky dlažby, ako sú pešie a dopravné plochy, námestia a pod., kde sú v exteriérových podmienkach vystavené činiteľom zvetrávania, ako sú teplotné zmeny, dážď, ľad, vietor a pod. Stanovuje označovanie výrobkov a preukazovanie zhody výrobkov s touto európskou normou. Táto európska norma zahŕňa tiež charakteristiky, ktoré sú dôležité pre obchod.

 

STN EN 1343 (72 1863)
Obrubníky z prírodného kameňa na vonkajšiu dlažbu. Požiadavky a skúšobné metódy
Dátum vydania: 1. 7. 2013
Spôsob prevzatia: Prekladom
Nahradené normy: STN EN 1343: 2003
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky a príslušné skúšobné metódy pre obrubníky z prírodného kameňa na vonkajšie použitie do chodníkov a ciest. Vonkajšie použitie zahŕňa všetky dlažby, ako sú pešie a dopravné plochy, námestia a pod., kde sú v exteriérových podmienkach vystavené činiteľom zvetrávania, ako sú teplotné zmeny, dážď, ľad, vietor a pod. Stanovuje označovanie výrobkov a preukazovanie zhody výrobkov s outo európskou normou. Táto európska norma zahŕňa tiež charakteristiky, ktoré sú dôležité pre obchod.

 

STN EN 933-9+A1 (72 1186)
Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 9: Hodnotenie jemných zŕn. Skúška metylénovou modrou
Dátum vydania: 1. 8. 2013
Spôsob prevzatia: Prekladom
Nahradené normy: STN EN 933-9: 2010
Predmet normy: Táto norma opisuje referenčnú metódu používanú na skúšku typu a v prípade sporov na stanovenie hod-noty metylénovej modrej frakcie 0/2 mm drobného kameniva alebo zmesi kameniva (MB). Opisuje tiež referenčnú metódu na stanovenie hodnoty metylénovej modrej zrnitosti 0 až 0,125 mm (MBF) v prílohe A (normatívnej). Na iné účely, najmä pri vnútropodnikovej kontrole výroby, sa môžu použiť aj iné metódy, za predpokladu, že sa stanovil príslušný vzťah s vhodnou referenčnou metódou.

 

STN EN 1097-11 (72 1187)
Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým účinkom. Časť 11: Stanovenie stlačiteľnosti a kontrolovanej pevnosti v tlaku ľahkého kameniva
Dátum vydania: 1. 12. 2013
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku
Nahradené normy:
Predmet normy:

 

STN EN 15286 (72 1462)
Konglomerovaný kameň. Dosky a dlaždice na obklady stien (vnútorné a vonkajšie)
Dátum vydania: 1. 12. 2013
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku
Nahradené normy:
Predmet normy:

 

STN EN 13043 (72 1501)
Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch
Dátum vydania: 1. 12. 2013
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku
Nahradené normy:
Predmet normy:

 

STN EN 12620 (72 1502)
Kamenivo do betónu
Dátum vydania: 1. 12. 2013
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku
Nahradené normy:
Predmet normy:

 

STN EN 13139 (72 1503)
Kamenivo do malty
Dátum vydania: 1. 12. 2013
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku
Nahradené normy:
Predmet normy:

 

STN EN 13242 (72 1504)
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
Dátum vydania: 1. 12. 2013
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku
Nahradené normy:
Predmet normy:

 

STN EN 13450 (72 1506)
Kamenivo na koľajové lôžko
Dátum vydania: 1. 12. 2013
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku
Nahradené normy:
Predmet normy:

 

STN EN 13383-1 (72 1507)
Kameň na vodné stavby. Časť 1: Požiadavky
Dátum vydania: 1. 12. 2013
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku
Nahradené normy:
Predmet normy:

 

STN EN 13383-2 (72 1507)
Kameň na vodné stavby. Časť 2: Skúšobné metódy
Dátum vydania: 1. 12. 2013
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku
Nahradené normy: STN EN 13383-2: 2004
Predmet normy:

 

STN EN 16236 (72 1508)
Hodnotenie zhody kameniva. Počiatočná skúška typu a vnútropodniková kontrola výroby
Dátum vydania: 1. 12. 2013
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku
Nahradené normy:
Predmet normy:

 

Opravy
STN EN 933-1/O1 (72 1186)
Skúšky na stanovenie geometrických charakteristík kameniva. Časť 1: Stanovenie zrnitosti. Sitový rozbor. Oprava 1
Dátum vydania: 1. 2. 2013
Spôsob prevzatia: Čistá STN
Nahradené normy:
Predmet normy: Táto európska norma určuje referenčnú metódu na premývanie a preosievanie za sucha, používanú na skúšku typu a v prípade sporov na stanovenie zrnitosti kameniva. Na iné účely, najmä pri vnútropodnikovej kontrole výroby, sa môžu použiť aj iné metódy, za predpokladu, že sa stanovil príslušný vzťah s vhodnou referenčnou metódou. Používa sa pre každé kamenivo okrem kamennej múčky. Stanovenie zrnitosti kamennej múčky je uvedené v EN 933-10 Stanovenie jemných zŕn. Zrnitosť kamennej múčky (triedenie v prúde vzduchu). Preosievanie za sucha bez premývania sa môže použiť pre kamenivo neobsahujúce zrná, ktoré spôsobujú zhlukovanie.

Tatiana Durmeková
člen TK 75 Kameň a kamenivo

Normy z oblasti pôsobnosti TK 75 Kameň a kamenivo vydané v roku 2011

STN EN 16140 (72 1151)
Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie citlivosti na zmeny vzhľadu vzniknuté z tepelných cyklov
Dátum vydania: 1. 7. 2011
Spôsob prevzatia: Prevzatie oznámením vo Vestníku
Nahradené normy:
Predmet normy:

 

STN 72 1171 (72 1171)
Stanovenie mernej hmotnosti, sypnej hmotnosti a medzerovitosti straseného kameniva a pórovitosti kameniva
Dátum vydania: 1. 9. 2011
Spôsob prevzatia: Čistá STN
Nahradené normy: STN 72 1171: 1967
Predmet normy: Táto norma určuje postupy na stanovenie mernej hmotnosti, sypnej hmotnosti straseného kameniva, medzerovitosti straseného kameniva a pórovitosti kameniva. Stanovenie týchto vlastností nie je uvedené v európskych normách.

 

STN EN 1097-1 (72 1187)
Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 1: Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu (mikro-Deval)
Dátum vydania: 1. 6. 2011
Spôsob prevzatia: Prekladom
Nahradené normy: STN EN 1097-1: 1999
Predmet normy: Táto norma opisuje referenčnú metódu používanú na skúšku typu a v prípade sporov pri stanovení odolnosti hrubého kameniva proti obrusovaniu (hlavný text) a kameniva na koľajové lôžko (príloha A normatívna). Na iné účely, najmä pri vnútropodnikovej kontrole výroby, sa môžu použiť aj iné metódy, za predpokladu, že sa stanovil príslušný vzťah s vhodnou referenčnou metódou. Vzorka sa obyčajne skúša za prítomnosti vody, skúška sa môže vykonať aj za sucha. Táto európska norma sa používa pre prírodné, umelé alebo recyklované kamenivo používané pre pozemné alebo inžinierske staviteľstvo.

 

STN EN 1097-2/O1 (72 1187)
Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 2: Metódy na stanovenie odolnosti proti rozdrobovaniu
Dátum vydania: 1. 6. 2011

 

STN EN 1367-5 (72 1188)
Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým účinkom. Časť 5: Stanovenie odolnosti proti teplotnému namáhaniu
Dátum vydania: 1. 6. 2011
Spôsob prevzatia: Prekladom
Nahradené normy: STN EN 1367-5: 2004
Predmet normy: Táto európska norma určuje postup na stanovenie odolnosti kameniva proti teplotnému namáhaniu, vystavenému vyhrievaniu a vysušovaniu pri výrobe asfaltových zmesí za horúca.

 

Zrušené normy:
STN 72 2518
Kamenné meračské značky, staničníky, hraničníky, smerové a zábradlové kamene z 27. 1. 1959
Dátum zrušenia: 1. 6. 2011

STN EN 13919 (72 1148)
Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie odolnosti proti starnutiu pôsobením SO2 za prítomnosti vlhkosti z júna 2003
Dátum zrušenia: 1. 8. 2011

Zrušená v CEN bez náhrady.

Tatiana Durmeková
člen TK 75 Kameň a kamenivo

PREHĽAD PLATNÝCH NORIEM V PÔSOBNOSTI TK 14 GEOTECHNIKA – stav ku 11. 1. 2012

Informácie o TK 14: www.sutn.sk priečinok Technická normalizácia, Národné TK alebo priamo http://medzdok.sutn.gov.sk/sutn/tnk/a zadajte/zakliknite číslo alebo názov TK.

Platnosť noriem, alebo ich náhrada je uvedená priamo na stránke www.sutn.sk, priečinok internetovej predajne: E-shop, alebo priamo: http://www.sutn.sk/eshop/public/search.aspx.

 

ZREVIDOVANÉ NORMY (NORMY S NOVÝM NÁZVOM A/ALEBO OBSAHOM) v rokoch 2010 a 2011:

STN 73 1001: 1988

STN 73 1001: 2010

Zakladanie stavieb. Základová pôda pod plošnými základmi

Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb

STN 73 0090:1963

STN 73 0090: 2011

Zakladanie stavieb. Geologický prieskum pre stavebné účely

Geotechnický prieskum

STN 72 1001:1990

STN 72 1001: 2010

Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii

Klasifikácia zemín a skalných hornín

STN EN 1536: 2011

STN EN 1538: 2011

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vŕtané pilóty

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Podzemné steny

 

ZRUŠENÉ NORMY

STN 72 1002: 1995

STN 72 1032: 1997

STN 72 1033: 1998

STN 73 1003: 1997

STN 72 1006: 1995

Klasifikácia zemín pre dopravné stavby

Dynamická penetračná skúška

Statická penetračná skúška

Zakladanie stavieb. Mikropilóty. Navrhovanie, zhotovovanie a výpočtová únosnosť

Kontrola zhutnenia zemín a sypanín

Normy, ktoré sú v platnosti, ale budú sa rušiť po prijatí príslušných EN:

STN 72 1004: 1991

STN 72 1011: 1981

STN 72 1012: 1981

STN 72 1013: 1968

STN 72 1020: 1991

STN 72 1025: 1992

STN 72 1027: 1984

STN 72 1031: 1988

STN 72 1016: 1992

STN 72 1015: 1991

STN 72 1018: 1971

Presiometrická skúška ( predpoklad: 2012)

Laboratórne stanovenie zdanlivej hmotnosti pevných častíc zemín

Laboratórne stanovenie vlhkosti zemín

Laboratórne stanovenie medze plasticity zemín

Laboratórne stanovenie priepustnosti zemín

Laboratórne stanovenie pevnosti jemnozrnných zemín v prostom tlaku

Laboratórne stanovenie stlačiteľnosti zemín v oedometri

Laboratórne metódy stanovenia šmykovej pevnosti v triaxiálnom prístroji

Laboratórne stanovenie pomeru únosnosti (CBR)

Laboratórne stanovenie zhutniteľnosti zemín

Laboratórne stanovenie relatívnej uľahnutosti nesúdržných zemín

Normy, ktoré sú v platnosti, ale budú sa revidovať:

STN EN 1537: 2002

STN 73 0037: 1992

STN 72 1014: 1968

STN 73 1002: 1989

STN 73 1010: 1997

STN 73 3041: 1999

STN 73 3040: 1998

STN 72 1010: 1991

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektované horninové kotvy

Zemný tlak na stavebné konštrukcie

Laboratórne stanovenie medze tekutosti zemín

Pilótové základy

Názvoslovie a značky v geotechnike

Horninové konštrukcie vystužené geosyntetikou. Technické požiadavky

Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky na stavebné účely. Základné ustanovenia a technické požiadavky

Stanovenie objemovej hmotnosti zemín. Laboratórne a poľné metódy

Normy, ktoré zostávajú v platnosti:

STN 72 1026: 1992

STN 72 1022: 1971

STN 72 1021: 1971

STN 72 1191: 1991

STN 72 1029: 1975

STN 72 1019: 1990

Laboratórne stanovenie šmykovej pevnosti zemín vrtuľkovou skúškou

Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách

Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách

Skúšanie namŕzavosti zemín

Stanovenie adsorbcie vody podľa Enslina

Laboratórne stanovenie zmršťovania zemín

 

 

PRIJATÉ EN, IMPLEMENTOVANÉ NA STN EN:

STN EN ISO 14688-1: 2004

STN EN ISO 14688-2: 2005

STN EN ISO 14689-1: 2004

STN EN ISO 22475-1: 2007

STN EN 1537: 2002

STN EN 12699: 2003

STN EN 12715: 2003

STN EN 12716: 2003

STN EN 14199:2005

STN EN 14 679: 2005

STN EN 14 731:2006

STN EN 14 475: 2007

STN EN 1536: 2011

STN EN 1538: 2011

STN EN 14 490: 2012

STN EN 22 476-2:2005

STN EN 22 476-3:2005

STN EN 22 476-12:2010

Geotechnický prieskum a skúšky. Časť 1Pomenovanie a opis zemín

Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia zemín.Časť 2:Klasifikačné princípy

Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia skalných hornín – Časť 1: Pomenovanie a opis

Geotechnický prieskum a skúšky – Metódy odberu vzoriek a meranie hladín podzemnej vody. Časť 1: Technické zásady vykonávania

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektované horninové kotvy

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Razené pilóty

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektáže

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Prúdová injektáž

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Mikropilóty

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Hĺbkové zlepšovanie zemín

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Hĺbkové vibračné zhutňovanie

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác Vystužené zemné konštrukcie

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vŕtané pilóty

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Podzemné steny

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Klincované zeminy

Geotechnický prieskum a skúšky. Terénne skúšky Časť 2 Dynamická penetračná skúška

Geotechnický prieskum a skúšky. Terénne skúšky Časť 3 Štandardná penetračná skúška

Geotechnický prieskum a skúšky. Terénne skúšky Časť 12 Mechanická statická penetračná skúška

Eurokódy

STN EN 1997-1:2005 Eurokód 7.

STN EN 1997-2:2008 Eurokód 7.

Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné zásady

Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia

 

Národné prílohy a zmeny Eurokódu 7:
STN EN 1997-1/AC: 2009
STN EN 1997-2/AC: 2010
STN EN 1997-1/NA: 2010
STN EN 1997-2/NA: 2010

doc. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Predseda TK 14 Geotechnika
Stavebná fakulta STU, katedra Geotechniky
jana. frankovska@stuba.sk

 

INFORMÁCIE O NORMÁCH

Od 1.4. 2010 vstúpili do platnosti eurokódy a boli publikované aj nasledujúce normy:
STN EN 1997-1:2005 a jeho národná príloha STN EN 1997-1/NA, STN EN 1997-2:2008 a jeho národná príloha STN EN 1997-1/NA, STN EN 1998-1/NA/Z1, STN EN 1998-5/NA revízie STN 73 1001 a STN 72 1001. V eurokódoch sa stretávame s pojmom geotechnický prieskum. Tento pojem bol už vysvetľovaný viackrát na seminároch SAIG o normách. Inžinierskogeologický prieskum je súčasťou geotechnického prieskumu. Prieskum na stavebné účely a na navrhovanie stavebných konštrukcií sa označuje v európskych krajinách geotechnický prieskum. Okrem inžnierskogeologického prieskumu zohľadňuje aj potrebné údaje na zakladanie stavieb a návrh geotechnických konštrukcií na základe zaťaženia a návrhových situácií a je podkladom na určenie charakteristických hodnôt geotechnických parametrov.

Jana Frankovská
predseda TK 14 Geotechnika

 

Autorské právo a právo na používanie technických noriem

V súvislosti so zavádzaním národných a európskych noriem na Slovenku prostredníctvom Slovenského ústavu technickej normalizácie (http://www.sutn.sk) si vás dovoľujem upozorniť na prísne pravidlá citovania textu z týchto noriem.
Národná norma je pripravovaná a vypracovaná národným normalizačným orgánom. Je ním vydaná. Je preto chránená už v etapách návrhu autorským právom, vlastníkom ktorého je národný normalizačný orgán. Medzinárodná norma je od etapy návrhu komisie (CD) chránená autorským právom medzinárodnej normalizačnej organizácie (ISO a IEC). Právo na využívanie je automaticky prenesené na národné normalizačné orgány, ktoré sú členmi ISO alebo IEC na účel tvorby národnej normy. Národný normalizačný orgán musí prijať všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na ochranu duševného vlastníctva ISO a IEC na území vlastného štátu. Každý návrh medzinárodnej normy a každá vydaná medzinárodná norma obsahuje ochrannú formulu so symbolom medzinárodnej ochrany, meno vydavateľa a rok vydania.
Ak nie je špecifikované inak, žiadna norma ani časť normy nesmie byť reprodukovaná, zaznamenaná alebo šírená v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkom, elektronicky alebo mechanicky, vrátane fotokópii a mikrofilmu, bez písomného súhlasu príslušného národného alebo medzinárodného normalizačného orgánu. Súhlas si treba žiadať na kontakte: Ing. Andrej Svatík, CSc., tel.: 02/602 94 466, e-mail: andrej.svatik@sutn.gov.sk.

Martin Ondrášik