Svahové deformace a pseudokras 2020

GDPR poučení:
Ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ustanovení zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ( „Zákon“) poskytuji organizačnímu výboru konference Svahové deformace a pseudokras 2020 (Svahovky 2020) souhlas se zpracováním osobních údajů, s pořizováním fotodokumentace během konání konference, použitím fotografií k propagačním účelům konference a při všech úkonech souvisejících se zabezpečením konference (dále také jako „souhlas“).

Souhlas uděluji organizačnímu výboru Svahovky 2020 na dobu 2 let, který mohu kdykoli písemně odvolat, žádat opravu, vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování. Prohlašuji, že jsem byl /a poučen á o svých právech jako dotčené osoby a byl/ a jsem informován / á a možnosti požadovat změnu, omezit zpracovávání osobních údajů, přenést údaje, vzít souhlas zpět a jiných možnostech vycházejících z práv dotčené osoby. Zároveň prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé, správné, byly poskytnuty svobodně, bez nátlaku, či za nevýhodných podmínek, za nepravdivost a nesprávnost poskytnutých osobních údajů zodpovídám v plné míře.

Svahové deformace a pseudokras 2020 - přihlašovací formulář

  • Ano
  • Ne
Zaškrtněte prosím dny kdy se plánujete zúčastnit na terenní exkurzi