Normotvorba

Nové normy v odbore, vydané v roku 2018

Geotechnický prieskum a skúšky:

STN EN ISO 22476-10 (72 1033) Geotechnický prieskum a skúšky. Terénne skúšky. Časť 10: Tiažová penetračná skúška (ISO 22476-10: 2017) ****) (EN ISO 22476-10: 2017, ISO 22476-10: 2017)

 

STN EN ISO 18674-3 (72 1034) Geotechnický prieskum a skúšanie. Geotechnický monitoring pomocou terénnych prístrojov. Časť 3: Meranie posunov od priamkového smeru: Inklinometria (ISO 18674-3: 2017) ****) (EN ISO 18674-3: 2017, ISO 18674-3: 2017)

 

STN 73 6123 (73 6123) Stavba vozoviek. Celobetónové kryty

 

STN EN ISO 14689 (72 1001) Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia skalných hornín. Časť 1: Pomenovanie a opis (ISO 14689-1: 2017) ****) (EN ISO 14689: 2018, ISO 14689: 2017)

 

STN EN ISO 14688-1 (72 1003) Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia zemín. Časť 1: Pomenovanie a opis (ISO 14688-1: 2017) ****) (EN ISO 14688-1: 2018, ISO 14688-1: 2017)

 

STN EN ISO 14688-2 (72 1003) Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia zemín. Časť 2: Princípy klasifikácie (ISO 14688-2: 2017) ****) (EN ISO 14688-2: 2018, ISO 14688-2: 2017)

 

STN EN ISO 17892-7 (72 1049) Geotechnický prieskum a skúšky. Laboratórne skúšanie zemín. Časť 7: Skúška na zistenie pevnosti v jednoosovom tlaku (ISO 17892-7: 2017) ****) (EN ISO 17892-7: 2018, ISO 17892-7: 2017)

 

STN EN ISO 17892-8 (72 1049) Geotechnický prieskum a skúšky. Laboratórne skúšanie zemín. Časť 8: Nekonsolidovaná neodvodnená traxiálna skúška (ISO 17892-8: 2018) ****) (EN ISO 17892-8: 2018, ISO 17892-8: 2018)

 

STN EN ISO 22477-4 (72 1035) Geotechnický prieskum a skúšanie. Skúšanie geotechnických konštrukcií. Časť 4: Skúšanie pilót: dynamické zaťažovacie skúšky (ISO 22477-4: 2018) ****) (EN ISO 22477-4: 2018, ISO 22477-4: 2018)

 

STN EN ISO 17892-9 (72 1049) Geotechnický prieskum a skúšky. Laboratórne skúšanie zemín. Časť 9: Konsolidovaná triaxálna tlaková skúška vodou nasýtených zemín (ISO 17892-9: 2018) ****) (EN ISO 17892-9: 2018, ISO 17892-9: 2018)

 

STN EN 15129 (73 2005) Protiseizmické zariadenia ****) (EN 15129: 2018)

 

Prírodný kameň:

STN EN 14157 (72 1137) Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu ****) (EN 14157: 2017)

 

STN EN 13639 (72 1215) Stanovenie celkového obsahu organického uhlíka vo vápenci ****) (EN 13639: 2017)

STN EN 12440 (72 1400) Prírodný kameň. Kritériá na označovanie ****) (EN 12440: 2017)

 

Stavebné výrobky:

STN EN 16516 (72 0016) Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Stanovenie emisií do vnútorného ovzdušia ****) (EN 16516: 2017)

 

TNI CEN/TR 17113 (72 0021) Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Žiarenie zo stavebných výrobkov. Posúdenie dávky emitovaného gama žiarenia ****) (CEN/TR 17113: 2017)

 

Geosyntetiká:

STN EN 13491 (80 6221) Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe tunelov a podzemných stavieb (EN 13491: 2018)

 

STN EN 13361 (80 6224) Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe nádrží a hrádzí (EN 13361: 2018)

 

STN EN 13362 (80 6225) Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie pri stavbe kanálov (EN 13362: 2018)

 

Normy z príbuzných odborov:

STN EN ISO 29481-1 (73 9010) Informačné modely stavieb (BIM). Príručka odovzdania informácií. Časť 1: Metodika a formát (ISO 29481-1: 2016), ****) (EN ISO 29481-1: 2017, ISO 29481-1: 2016)

 

STN EN 16790 (76 0510) Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Integrované manažérstvo hubenia škodcov pri ochrane kultúrneho dedičstva ****) (EN 16790: 2016)

 

STN EN 16883 (76 0702) Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Návod na zlepšovanie energetickej hospodárnosti historických budov ****) (EN 16883: 2017)

 

STN EN 16893 (76 0512) Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Špecifikácie pre umiestnenie, výstavbu a úpravu budov alebo miestností určených na uchovávanie alebo využívanie zbierok kultúrneho dedičstva ****) (EN 16893: 2018)

 

STN EN 17036 (76 0104) Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Umelé starnutie simulovaným slnečným žiarením povrchu neupravených alebo upravených poréznych anorganických materiálov ****) (EN 17036: 2018)

 

STN EN ISO 7345 (73 0543) Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Fyzikálne veličiny a definície (ISO 7345: 2018) ****) (EN ISO 7345: 2018, ISO 7345: 2018)

 

STN EN ISO 19146 (01 9354) Geografická informácia. Interdisciplinárne slovníky (ISO 19146: 2018) ****) (EN ISO 19146: 2018, ISO 19146: 2018)

 

TNI CEN/TR 17231 (73 0040) Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Zaťaženia mostov dopravou. Vzájomné pôsobenie koľaje a mosta ****) (CEN/TR 17231: 2018)

 

Zmeny STN

STN EN ISO 12570/A2 (73 0577) Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných materiálov a výrobkov. Stanovenie vlhkosti sušením pri zvýšenej teplote (ISO 12570: 2000/Amd1: 2013). Zmena A2 (EN ISO 12570:2000/A2: 2018, ISO 12570:2000/Amd 2: 2018)

 

STN EN ISO 10318-1/ A1 (80 6100) Geosyntetika. Časť 1: Termíny a definície (ISO 10318-1: 2015/Amd 1: 2018). Zmena A1 (EN ISO 10318-1:2015/A1: 2018, ISO 10318-1:2015/Amd 1: 2018)

 

STN EN ISO 10318-2/ A1 (80 6100) Geosyntetika. Časť 2: Symboly a piktogramy (ISO 10318-2: 2015/Amd 1: 2018). Zmena A1 (EN ISO 10318-2:2015/A1: 2018, ISO 10318-2:2015/Amd 1: 2018)

 

Poznámka:

Normy označené ****) preberajú medzinárodné normy alebo európske normy bez prekladu do štátneho jazyka (predtým oznámením vo Vestníku ÚNMS SR).

 

 

Pripravila Tatiana Durmeková

Tatiana Durmeková
člen TK 75 Kameň a kamenivo

Autorské právo a právo na používanie technických noriem

V súvislosti so zavádzaním národných a európskych noriem na Slovenku prostredníctvom Slovenského ústavu technickej normalizácie (http://www.sutn.sk) si vás dovoľujem upozorniť na prísne pravidlá citovania textu z týchto noriem.
Národná norma je pripravovaná a vypracovaná národným normalizačným orgánom. Je ním vydaná. Je preto chránená už v etapách návrhu autorským právom, vlastníkom ktorého je národný normalizačný orgán. Medzinárodná norma je od etapy návrhu komisie (CD) chránená autorským právom medzinárodnej normalizačnej organizácie (ISO a IEC). Právo na využívanie je automaticky prenesené na národné normalizačné orgány, ktoré sú členmi ISO alebo IEC na účel tvorby národnej normy. Národný normalizačný orgán musí prijať všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na ochranu duševného vlastníctva ISO a IEC na území vlastného štátu. Každý návrh medzinárodnej normy a každá vydaná medzinárodná norma obsahuje ochrannú formulu so symbolom medzinárodnej ochrany, meno vydavateľa a rok vydania.
Ak nie je špecifikované inak, žiadna norma ani časť normy nesmie byť reprodukovaná, zaznamenaná alebo šírená v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkom, elektronicky alebo mechanicky, vrátane fotokópii a mikrofilmu, bez písomného súhlasu príslušného národného alebo medzinárodného normalizačného orgánu. Súhlas si treba žiadať na kontakte: Ing. Andrej Svatík, CSc., tel.: 02/602 94 466, e-mail: andrej.svatik@sutn.gov.sk.

Martin Ondrášik