Členovia výboru
Funkcia
Kontakt

Doc. RNDr. Miloslav KOPECKÝ, PhD.

Predseda

Zástupca SAIG v ÚGAS, spolupráca s ČAIG

Člen skúšobnej komisie MŽP SR pre odbornú spôsobilosť

Katedra geotechniky Stav. fak. STU

Radlinského 11

813 68 BRATISLAVA 1

Tel.: 02/59274 277, 0948 401475

miloslav.kopecky@stuba.sk

Mgr. Martin ONDRÁŠIK, PhD.  

Podpredseda a hospodár

Styk s EFG, IAEG a ČAIG

 

Katedra geotechniky Stav. fak. STU

Radlinského 11

813 68 BRATISLAVA 1

Tel.: 02/59274 298,

Fax: 02/52925 642

martin.ondrasik@stuba.sk

RNDr. Tatiana DURMEKOVÁ, PhD. Tajomník

Normotvorba

Katedra inžinierskej geológie PRIF UK

Mlynská dolina G

842 15 BRATISLAVA 4

Tel.: 02/602 96 464, 0907 200637

Fax: 02/ 602 96 702

durmekova@fns.uniba.sk

RNDr. Vlasta JÁNOVÁ, PhD. Styk so štátnou správou

Legislatívna činnosť, podnikateľská sféra

Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľ.Štúra 1 
812 35 Bratislava  

Tel.: 02/57783 114 , 0904 847501

Fax: 02/57783 114

vlasta.janova@enviro.gov.sk

RNDr. Pavel LIŠČÁK, PhD. Styk s EFG, IAEG a ČAIG

Spolupráca s SGS

Člen SGR za SAIG

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Mlynská dolina 1

817 04 BRATISLAVA 11

Tel.: 02/59375 160

Fax: 02 / 54771 940

pavel.liscak@geology.sk

RNDr. Marián FABIAN
Legislatívna činnosť

Podnikateľská sféra

Koprivnická 11

841 01 BRATISLAVA 42

Tel.: 0905 403 515

m.fabian@isternet.sk

Doc. RNDr. Martin BEDNARIK, PhD. Redakcia Spravodajcu SAIG

Webová stránka SAIG

Odborné exkurzie

Člen skúšobnej komisie MŽP SR pre odbornú spôsobilosť

Katedra inžinierskej geológie PRIF UK

Mlynská dolina G, Ilkovičova 6

842 15 BRATISLAVA 4

Tel.: 02/60296 597

mbednarik@uniba.sk

RNDr. Ivan TRANGOŠ Zástupca stredoslovenského regiónu Geoexperts, spol. s r.o.,  Žilina

Smaragdová 3

010 09 Žilina

Tel.: 0907 939243

geolog@geoexperts.sk

Mgr. Martin BRČEK, PhD. Pomocná agenda hospodárenia

Fotodokumentácia činnosti SAIG

Katedra geotechniky Stav. fak. STU

Radlinského 11

813 68 BRATISLAVA 1

martin.brcek@stuba.sk

RNDr. Katarína HÁZYOVÁ Revízna komisia (predseda) Ministerstvo životného prostredia SR
nám. Ľ. Štúra 1812 35 Bratislavakatarina.hazyova@enviro.gov.sk
Mgr. Lenka KRALOVIČOVÁ, PhD. Revízna komisia Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

Mgr. Lucia DUNČKOVÁ Revízna komisia Katedra inžinierskej geológie PRIF UK

Mlynská dolina G, Ilkovičova 6

842 15 BRATISLAVA 4

lucia.dunckova@uniba.sk