Členovia výboru
Funkcia
Kontakt

prof. RNDr. Miloslav KOPECKÝ, PhD.

Predseda

Zástupca SAIG v ÚGAS, spolupráca s ČAIG

Člen skúšobnej komisie MŽP SR pre odbornú spôsobilosť

Katedra geotechniky Stav. fak. STU

Radlinského 11

813 68 BRATISLAVA 1

Tel.: 02/59274 277, 0948 401475

miloslav.kopecky@stuba.sk

Mgr. Martin ONDRÁŠIK, PhD.  

Podpredseda a hospodár

Styk s EFG, IAEG a ČAIG

 

Katedra geotechniky Stav. fak. STU

Radlinského 11

813 68 BRATISLAVA 1

Tel.: 02/59274 298,

martin.ondrasik@stuba.sk

RNDr. Tatiana DURMEKOVÁ, PhD. Tajomník

Normotvorba

Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky PRIF UK

Mlynská dolina G

842 15 BRATISLAVA 4

Tel.: 02/602 96 464, 0907 200637

tatiana.durmekova@uniba.sk

RNDr. Vlasta JÁNOVÁ, PhD. Styk so štátnou správou

Legislatívna činnosť, podnikateľská sféra

 

Bajzova 6
821 08 Bratislava  

Tel.: 0904 847501

vlasta0811@gmail.com

RNDr. Pavel LIŠČÁK, PhD. Styk s EFG, IAEG a ČAIG

Spolupráca s SGS

Člen SGR za SAIG

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Mlynská dolina 1

817 04 BRATISLAVA 11

Tel.: 02/59375 160

pavel.liscak@geology.sk

RNDr. Marián FABIAN
Legislatívna činnosť

Podnikateľská sféra

Koprivnická 11

841 01 BRATISLAVA 42

Tel.: 0905 403 515

m.fabian@isternet.sk

RNDr. Blanka DANKOVÁ
Legislatívna činnosť

 

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, adresa: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava,

sídlo sekcie: Bukureštská 4, Bratislava

e-mail: blanka.dankova@enviro.gov.sk

tel.: +421 2 5956 4217

prof. RNDr. Martin BEDNARIK, PhD. Redakcia Spravodajcu SAIG

Webová stránka SAIG

Odborné exkurzie

Člen skúšobnej komisie MŽP SR pre odbornú spôsobilosť

Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky PRIF UK

Mlynská dolina G, Ilkovičova 6

842 15 BRATISLAVA 4

Tel.: 02/60296 597

mbednarik@uniba.sk

RNDr. Ivan DANANAJ, PhD. Redakcia Spravodajcu SAIG

 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

e-mail: ivan.dananaj@geology.sk

RNDr. Ivan TRANGOŠ Zástupca stredoslovenského regiónu Geoexperts, spol. s r.o.,  Žilina

Smaragdová 3

010 09 Žilina

Tel.: 0907 939243

geolog@geoexperts.sk

Mgr. Martin BRČEK, PhD. Pomocná agenda hospodárenia

Fotodokumentácia činnosti SAIG

Katedra geotechniky Stav. fak. STU

Radlinského 11

813 68 BRATISLAVA 1

martin.brcek@stuba.sk

RNDr. Katarína HÁZYOVÁ Revízna komisia (predseda) katka.hazy@gmail.com

 

Mgr. Lenka KRALOVIČOVÁ, PhD. Revízna komisia Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

lenka.kralovicova@enviro.gov.sk

Mgr. Lucia DUNČKOVÁ, PhD. Revízna komisia Katedra geotechniky, Stavebná fakulta STU

Radlinského 11, 813 68 BRATISLAVA 1

e-mail: lucia.dunckova@stuba.sk