Odborná spôsobilosť

Zákon o geologických prácach (geologický zákon) – Zákon č. 569/2007

 

§ 9 Odborná spôsobilosť

(1) Odbornú spôsobilosť na vykonávanie geologických prác (ďalej len „odborná spôsobilosť“) musí mať fyzická osoba, ktorá:

a) je zhotoviteľom geologických prác alebo jeho zástupcom,

b) je zástupcom právnickej osoby, ktorá je zhotoviteľom geologických prác,

c) riadi, koordinuje a rieši geologickú úlohu (ďalej len „zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy“), (ďalej len „odborne spôsobilá osoba“).

(2) Odborná spôsobilosť sa priznáva na:

a) geologický výskum,

b) ložiskový geologický prieskum,

c) hydrogeologický prieskum,

d) inžinierskogeologický prieskum,

e) geologický prieskum životného prostredia,

f) geochemické práce, g) geofyzikálne práce.

(3) Odbornú spôsobilosť overuje ministerstvo skúškou.

(4) Odborná spôsobilosť sa osvedčuje vydaním preukazu o odbornej spôsobilosti a overuje sa každých päť rokov.

(5) Vydaním preukazu o odbornej spôsobilosti vzniká odborne spôsobilej osobe právo používať okrúhlu pečiatku so štátnym znakom.

(6) Za zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy, za zástupcu fyzickej osoby-podnikateľa alebo za zástupcu právnickej osoby možno ustanoviť len osobu s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa 13) v príslušnom odbore, ktorá má najmenej tri roky odbornej praxe v príslušnom odbore; také vzdelanie a takú odbornú prax musí mať aj fyzická osoba-podnikateľ, ktorá je zhotoviteľom geologických prác a nemá ustanoveného zástupcu.

(7) Odborne spôsobilá osoba je povinná sa opätovne podrobiť skúške, ak dôjde k podstatným zmenám všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti geológie.

(8) Ak sa fyzická osoba napriek výzve na skúšku podľa odseku 3 alebo odseku 7 nedostaví alebo skúške nevyhovie, ministerstvo preukaz o odbornej spôsobilosti tejto fyzickej osobe nevydá alebo ho odníme.

(9) Pri uznávaní dokladov o odbornej kvalifikácii občanov členských štátov Európskej únie okrem Slovenskej republiky alebo štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) sa postupuje podľa osobitného predpisu. 14)

(10) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje od fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt v členskom štáte a na území Slovenskej republiky bude dočasne alebo príležitostne vykonávať geologické práce a preukáže, že

a) je občanom členského štátu a

b) je oprávnená vykonávať geologické práce podľa právnych predpisov iného členského štátu (ďalej len „cudzí žiadateľ“).

(11) Splnenie podmienok podľa odseku 10 je cudzí žiadateľ povinný preukázať ministerstvu do 30 dní pred začatím vykonávania geologických prác. Ak cudzí žiadateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa odseku 10, ministerstvo vydá rozhodnutie o nepriznaní odbornej spôsobilosti; ministerstvo tak urobí do 15 dní, odo dňa, keď mu boli doručené doklady podľa odseku 10.

(12) Za dočasné alebo príležitostné vykonávanie geologických prác sa považuje vykonávanie týchto prác, ktoré trvajú maximálne šesť mesiacov v dvanásťmesačnom období alebo počet vykonaných geologických úloh nepresiahne tri geologické úlohy.

§ 10

(1) Odborná spôsobilosť podľa § 9 sa nevyžaduje na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 4 písm. b).

(2) Na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 4 písm. b) musí mať zhotoviteľ geologických prác najmenej tri roky odbornej praxe.

(3) Odborná prax podľa odseku 2 sa preukazuje predložením geologickej dokumentácie podľa § 15.

Vyhláška, ktorou sa vykonáva geologický zákon č. 51/2008 Z.z. upravuje :

– v § 9 – Obsah odbornej spôsobilosti a žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti

– v §10 – Spôsob overovania odbornej spôsobilosti a skúšobná komisia

§ 10 Obsah odbornej spôsobilosti a žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti

(1) Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadosť“) zasiela žiadateľ alebo jeho zamestnávateľ na ministerstvo –www.enviro.gov.sk/servlets/files/22215. Žiadosť obsahuje meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, trvalý pobyt žiadateľa a vymedzenie geologických prác, na ktoré sa žiada priznanie odbornej spôsobilosti.

(2) K žiadosti sa prikladá

a) úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní v príslušnom odbore,

b) zoznam geologických úloh, na ktorých realizácii sa žiadateľ podieľal alebo podieľa, so zameraním na geologické práce, na ktoré sa žiada priznanie odbornej spôsobilosti,

c) údaje o edičnej a inej odbornej činnosti žiadateľa súvisiacej s geologickými prácami, na ktoré sa žiada priznanie odbornej spôsobilosti,

d) projekt geologickej úlohy (ďalej len „projekt“) a geologická dokumentácia z troch vybraných geologických úloh, na ktorých realizácii sa žiadateľ podieľal; ak je niektorá časť z predloženej dokumentácie obchodným tajomstvom objednávateľa, uvedie žiadateľ túto skutočnosť v žiadosti.

(3) Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odseku 1 a 2, žiadateľ sa vyzve, aby žiadosť v určenej lehote doplnil.

(4) Ak žiadateľ pri skúške nevyhovie, môže podať novú žiadosť po uplynutí troch mesiacov odo dňa skúšky, pri ktorej nevyhovel. K novej žiadosti sa doklady podľa odseku 2 neprikladajú.

(5) Ak žiadateľ z vlastnej viny nevykoná skúšku v termíne určenom ministerstvom do jedného kalendárneho roka odo dňa podania žiadosti, môže vykonať skúšku až po podaní novej žiadosti.

(6) Žiadateľovi sa oznámi, že nebude pozvaný na skúšku, ak

a) nespĺňa požadované vzdelanie a odbornú prax,

b) napriek výzve ministerstva nedoplnil žiadosť podľa odseku 3,

c) napriek výzve ministerstva neuhradil správny poplatok.1)

(7) Náklady žiadateľa spojené s prípravou na skúšku a s účasťou na nej znáša žiadateľ alebo jeho zamestnávateľ.

(8) Na opätovné overenie odbornej spôsobilosti sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1, 4 a 7.

§ 11 Spôsob overovania odbornej spôsobilosti a skúšobná komisia

(1) Odborná spôsobilosť na vykonávanie geologických prác potrebná na vydanie preukazu o odbornej spôsobilosti sa overuje pred skúšobnou komisiou ministerstva.

(2) Členov skúšobnej komisie vrátane predsedu a podpredsedu vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Skúšobná komisia je najmenej päťčlenná. Členmi skúšobnej komisie sú odborníci z oblasti geológie a zamestnanci ministerstva.

(3) Činnosť skúšobnej komisie riadi predseda skúšobnej komisie a v čase jeho neprítomnosti podpredseda skúšobnej komisie.

(4) Skúšobná komisia zasadá podľa potreby.

(5) Podpredseda skúšobnej komisie zabezpečuje riadne vedenie a uchovávanie dokumentácie o skúškach.

(6) Skúšku tvorí

a) písomná časť, ktorou sa overuje znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich geologické práce; písomná časť skúšky sa vykoná formou testu, ktorý obsahuje 20 otázok,

b) ústna časť, pri ktorej sa posudzuje odborná úroveň doterajších geologických prác, na ktorých vykonávaní sa žiadateľ podieľal, znalosť súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a súvisiacich slovenských technických noriem; pri ústnej časti skúšky žiadateľ odpovedá na otázky člena skúšobnej komisie, ktorý je odborníkom v oblasti, na ktorú sa žiada odborná spôsobilosť.

(7) Termín a miesto skúšky oznámi predseda skúšobnej komisie žiadateľovi písomne najneskôr 15 dní pred jej konaním.

(8) Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel z písomnej časti skúšky a z ústnej časti skúšky. Ak žiadateľ v písomnej časti skúšky nedosiahol najmenej 80 % požadovaných správnych odpovedí, ústna skúška sa nekoná. Ak žiadateľ nevyhovel, môže opakovať skúšku v termíne ustanovenom v § 10 ods. 4.

(9) Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu a výsledku skúšky vyhotoví skúšobná komisia zápisnicu.

(10) Výsledok skúšky oznámi žiadateľovi predseda skúšobnej komisie ústne v deň vykonania skúšky. Neúspešného žiadateľa poučí o možnosti vykonania opakovanej skúšky.

(11) O priebehu skúšky sa vyhotoví zápisnica v deň vykonania skúšky, v ktorej sa uvedú výsledky skúšky; zápisnicu o výsledku skúšky podpisuje predseda skúšobnej komisie, podpredseda skúšobnej komisie a všetci členovia skúšobnej komisie prítomní na zasadnutí komisie.

(12) Zápisnica, ktorej súčasťou je aj písomný test žiadateľa, slúži ako podklad na vydanie preukazu o odbornej spôsobilosti.

(13) Preukaz o odbornej spôsobilosti sa vydá žiadateľovi, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“.

(14) Podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie a o kritériách hodnotenia skúšky upravuje skúšobný poriadok skúšobnej komisie.

Odkaz na tlačivo – https://www.minzp.sk/files/sekcia-geologie-prirodnych-zdrojov/ziadost-overenie-os-2017.pdf

K pragrafu 11 odsek 6, písmeno b):

Ústna časť skúšky overovania odbornej spôsobilosti na inžinierskogeologický prieskum

Skontroluje sa odborná úroveň predloženej geologickej dokumentácie

Overí sa znalosť súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a súvisiacich slovenských technických noriem