Slovenská asociácia inžinierskych geológov

(ďalej len SAIG) je nezávislá, stavovská dobrovoľná organizácia, ktorá zastupuje profesijné záujmy inžinierskych geológov na Slovensku.

SAIG je v odbore inžinierskej geológie metodicko-odborným partnerom štátnych orgánov, najmä Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

 

Cieľom činnosti SAIG je:

  • rozvíjať odbor tak, aby sa neustále skvalitňovali inžinierskogeologické práce, a tým sa zvýšila efektívnosť stavebníctva a ťažby nerastných surovín i úroveň územného plánovania a zaistilo sa racionálne využívanie a ochrana geologického i životného prostredia,
  • zvyšovať odbornú, profesionálnu a etickú úroveň svojich členov,
  • reprezentovať profesiu v súčinnosti s orgánmi štátnej správy, verejnej správy a samosprávy a v hospodárskej sfére,
  • hájiť profesijné záujmy odboru i svojich členov,
  • reprezentovať slovenskú inžiniersku geológiu v rámci medzinárodnej odbornej spolupráce,
  • zabezpečovať všeobecnú informovanosť o úlohách, postavení a výsledkoch práce v odbore inžinierska geológia.

SAIG vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť v odbore inžinierska geológia a životné prostredie.

SAIG pôsobí na území Slovenskej republiky. Sídlom SAIG je Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava.

SAIG má približne 150 členov. Najvyšším orgánom SAIG je valné zhromaždenie, ktoré sa koná spravidla raz za 2 roky. Najvyšším výkonným orgánom SAIG je výbor, ktorý pozostáva minimálne zo 7 členov volených valným zhromaždením na štvorročné funkčné obdobie. Kontrolným orgánom SAIG je revízna komisia, pozostávajúca z 3 členov volených valným zhromaždením.

Výbor SAIG pripravuje a vydáva pre svojich členov 2x ročne Spravodajcu SAIG.