Stanovy združenia

Názov združenia: Slovenská asociácia inžinierskych geológov

1. Základné ustanovenia

1.1. Slovenská asociácia inžinierskych geológov (ďalej len SAIG) je nezávislá stavovská dobrovoľná organizácia, ktorá zastupuje profesijné záujmy inžinierskych geológov na Slovensku. V odbore inžinierskej geológie je SAIG metodicko-odborným partnerom štátnych orgánov, najmä Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Sídlom SAIG je Bratislava.

1.2. Inžinierska geológia tvorí predmet činnosti a záujmov členov SAIG. Zaoberá sa výskumom a riešením inžinierskych a environmentálnych problémov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku interakcií medzi geologickým prostredím a inžinierskymi dielami, ako aj prognózovaním geohazardov a návrhom opatrení na ich prevenciu alebo sanáciu. Účelom inžinierskogeologického výskumu a prieskumu je hodnotenie geologického prostredia na optimálne využívanie územia z hľadiska racionálnej tvorby a ochrany životného prostredia, na prípravu, projektovanie, realizáciu a prevádzku technických diel a iných zásahov do tohto prostredia. a na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti.

Inžinierska geológia je hraničným odborom medzi prírodnými a technickými vedami. Opiera sa o poznatky základných odborov geologických vied a využíva poznatky technických vied. Podobne ako ostatné hraničné odbory, aj inžinierska geológia sa čiastočne prekrýva a tesne spolupracuje s radom príbuzných odborov, najmä geotechnika, hydrogeológia, geomorfológia, geofyzika a ďalšie


2. Členstvo 

2.1. SAIG združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí profesionálne pôsobia v odbore inžinierska geológia a v odboroch, ktoré s aktivitami inžinierskej geológie súvisia.

2.2. Členom SAIG sa môže stať i cudzí štátny príslušník, najmä ak pracuje v odbore inžinierska geológia na území Slovenskej republiky, alebo spolupracuje s tunajšími inžinierskogeologickými pracoviskami.

2.3. Členmi SAIG sa môžu stať iba fyzické osoby, členstvo právnických osôb nie je prípustné. Organizácie, ktoré majú záujem o prácu SAIG, sa môžu na nej podieľať prostredníctvom svojich zamestnancov alebo členov činných v odbore inžinierskej geológie a ktorí vstúpia do SAIG ako fyzické osoby.

2.4. Členstvo v SAIG nevylučuje členstvo v iných odborných organizáciách.

2.5. Prihlášky za členov SAIG prijíma a členstvo schvaľuje výbor SAIG. Prijímanie nových členov sa uvádza v zápisnici zo zasadaní výboru. Na členstvo v SAIG nie je právny nárok.

2.6. Každý člen má právo voliť výkonné orgány a byť do nich zvolený, zúčastňovať sa valného zhromaždenia, rokovať na ňom, predkladať návrhy, pripomienky, hlasovať a byť informovaný o činnosti asociácie, o všetkých jej akciách, zúčastňovať sa na nich a dostávať Spravodajcu SAIG.

2.7. Každý člen je povinný dodržiavať stanovy SAIG, riadiť sa metodickými pokynmi SAIG, vykonávať činnosť tak, aby nepoškodzovala záujmy SAIG, plniť uznesenia orgánov SAIG, platiť členské príspevky, dodržiavať zásady kolegiality a profesijnej etiky vo vzájomných vzťahoch.

2.8. Členstvo v SAIG zaniká písomným oznámením člena, vylúčením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, alebo úmrtím člena. Členstvo zaniká aj v prípade ak člen 2 roky neplatí členské príspevky.

2.9. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o prijatí čestných členov do SAIG. Pre čestných členov platia všetky práva a povinnosti radových členov, okrem práva voliť a byť volený do výkonných orgánov asociácie a okrem povinnosti platiť členské príspevky.


3. Činnosť SAIG 

3.1. Cieľom činnosti SAIG je:

 • rozvíjať odbor tak, aby sa neustále skvalitňovali inžinierskogeologické práce a tým sa zvýšila efektívnosť stavebníctva a ťažby nerastných surovín i úroveň územného plánovania a zaistilo sa racionálne využívanie a ochrana geologického i životného prostredia,
 • zvyšovať odbornú, profesionálnu a etickú úroveň svojich členov,
 • reprezentovať profesiu v súčinnosti s orgánmi štátnej správy, verejnej správy a samosprávy a v hospodárskej sfére,
 • hájiť profesijné záujmy odboru i svojich členov,
 • reprezentovať slovenskú inžiniersku geológiu v rámci medzinárodnej odbornej spolupráce,
 • zabezpečovať všeobecnú informovanosť o úlohách, postavení a výsledkoch práce v odbore inžinierska geológia.

3.2. Pre potreby príslušných orgánov, v súlade s legislatívnymi opatreniami, SAIG:

 • vypracováva odborné požiadavky pre overovanie odbornej spôsobilosti v odbore inžinierska geológia a geológia životného prostredia,
 • podieľa sa na posudzovaní, schvaľovaní, udeľovaní a odoberaní povolení na vykonávanie geologických prác v odbore inžinierska geológia a geológia životného prostredia,
 • na požiadanie sa vyjadruje k úrovni cien za geologické práce,
 • vyjadruje sa ku všetkým legislatívnym opatreniam vydávanými štátnymi orgánmi, pokiaľ sa dotýkajú inžinierskej geológie (zákony, vyhlášky, nariadenia) a predkladá k nim iniciatívne návrhy,
 • predkladá návrhy na spracovanie nových noriem a štandardov, smerníc, typových podkladov (a iných materiálov), odporúča ich novelizáciu a vyjadruje sa k ich návrhom (aj v priebehu spracovania),
 • spolupracuje pri príprave učebných osnov vo výučbe inžinierskej geológie na vysokých školách, prípadne na stredných odborných školách a vyjadruje sa k stavu výučby odboru,
 • vyjadruje sa k výberu a menovaniu znalcov v odbore a spolupracuje pri revízii oprávnení znalcov doteraz menovaných.

SAIG môže zo svojich radov delegovať odborníkov príslušného zamerania ako členov pracovných komisií a odborných orgánov pre všetky uvedené úlohy.

3.3. SAIG pre svojich členov, iné organizácie a širokú verejnosť:

 • usporadúva konferencie, sympóziá, semináre a odborné exkurzie,
 • organizuje kurzy nových metodík, techník a technológii i pravidelné oboznamovanie sa s novými európskymi normami,
 • pre svojich členov vydáva informačný bulletin (spravodajcu),
 • vydáva metodické príručky, zborníky referátov, manuály a iné,
 • zabezpečuje kontakt s Medzinárodnou asociáciou pre inžiniersku geológiu a ochranu životného prostredia (IAEG),
 • zabezpečuje záujmy inžinierskych geológov v Únii geologických asociácií Slovenska (ÚGAS).

3.4. SAIG môže zo svojich radov poskytnúť odborníkov pre posudzovanie základných investičných zámerov a územných plánov prerokúvaných štátnymi orgánmi, vrátane riešení havarijných situácii a prírodných katastrof.

3.5. Pre potreby hospodárskych organizácií a podnikateľskej sféry môže SAIG ponúknuť odborníkov – konzultantov pre riešenie významných projektov, alebo problémov.

3.6. SAIG poskytuje svojim členom poradenstvo pri riešení sporov vyplývajúcich z ich odbornej činnosti.

3.7. SAIG vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť v odbore inžinierska geológia a životné prostredie.

3.8. SAIG dohliada nad etikou odbornej činnosti členov, najmä v prípadoch, ktoré sa nezlučujú s princípom kolegiality. V prípade hrubého porušenia etiky prerokúva podnety na vylúčenie z radov SAIG na valnom zhromaždení asociácie.


4. Vnútorné usporiadanie a hospodárenie SAIG 

4.1. SAIG pôsobí na území Slovenskej republiky.

4.2. Najvyšším orgánom SAIG je valné zhromaždenie, ktoré sa koná spravidla raz za 2 roky. Valné zhromaždenie:

 • schvaľuje a upravuje stanovy,
 • schvaľuje výšku členského príspevky,
 • volí výkonné orgány (výbor SAIG a revíznu komisiu) na štvorročné funkčné obdobie tajnou voľbou z kandidátov navrhnutých výborom a členskou základňou; počet kandidátov je minimálne o 1/3 väčší, ako je týmito stanovami určený počet členov výboru a revíznej komisie, pričom každý navrhnutý kandidát do výkonných orgánov SAIG musí vysloviť ústny alebo písomný súhlas so svojou kandidatúrou,
 • prerokúva a schvaľuje správu o činnosti výboru, správu o hospodárení, a správu revíznej komisie za uplynulé obdobie,
 • prerokúva a rieši spory a sťažnosti, ktoré jej predkladá výbor alebo revízna komisia alebo spory a sťažnosti, vznesené na výkonné orgány asociácie,
 • vytyčuje program činnosti a zámery asociácie na ďalšie funkčné obdobie,
 • je oprávnené rozhodovať o všetkých ďalších otázkach činnosti asociácie.

4.3. Na valnom zhromaždení sa rozhoduje hlasovaním, pričom rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. O personálnych otázkach sa hlasuje tajným hlasovaním.

4.4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. V prípade, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, rokovanie valného zhromaždenia sa preruší na 30 minút. Po uplynutí tejto doby je valné zhromaždenie uznášaniaschopné s počtom skutočne prítomných členov. Pri hlasovaní rozhoduje väčšina hlasov prítomných členov.

4.5. Mimoriadne valné zhromaždenie SAIG možno zvolať zo závažných dôvodov, v týchto prípadoch:

 • žiadosť zvolať mimoriadne valné zhromaždenie môže podať každý člen SAIG, ktorý disponuje písomným súhlasom aspoň jednej tretiny členov SAIG. Vo svojej žiadosti musí uviesť dôvod konania mimoriadneho valného zhromaždenia. Výbor SAIG zvolá mimoriadne valné zhromaždenie do 35 dní po obdržaní žiadosti,
 • revízna komisia je oprávnená zvolať samostatné mimoriadne valné zhromaždenie ak zistí, že výbor nie je funkčný, koná v rozpore so všeobecne platnými predpismi alebo stanovami,
 • – výbor môže zvolať mimoriadne valné zhromaždenie na základe svojho uznesenia, ak to považuje za potrebné.

4.6. Najvyšším výkonným orgánom SAIG je výbor, ktorý pozostáva minimálne zo 7 členov volených valným zhromaždením. Na svojom prvom zasadnutí po valnom zhromaždení, ktoré volilo členov výboru, výbor zvolí predsedu, podpredsedu, tajomníka a hospodára. Pre zabezpečenie svojej činnosti môže vytvárať príslušné komisie. Výbor prijíma uznesenia zásadne hlasovaním, pričom rozhoduje nadpolovičná väčšina členov výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

4.7. Výbor SAIG riadi asociáciu v dobe medzi valnými zhromaždeniami, pričom plní hlavne tieto funkcie:

 • zvoláva a organizuje valné zhromaždenie členov,
 • predkladá valnému zhromaždeniu návrhy a správy o činnosti a hospodárení, ako aj plán ďalšej činnosti,
 • predkladá valnému zhromaždeniu návrh na výšku členských poplatkov,
 • plní úlohy, vyplývajúce z uznesení valného zhromaždenia,
 • vedie evidenciu členskej základne a prijíma nových členov,
 • vystupuje voči štátnym orgánom a ďalším právnickým a fyzickým osobám v mene SAIG, prerokováva ich požiadavky na spoluprácu a sprostredkováva zapojenie členov SAIG do spolupráce na základe uzavretých dohôd,
 • určuje zásady činnosti a hospodári s finančnými prostriedkami a ďalším majetkom SAIG.

4.8. Kontrolným orgánom SAIG je revízna komisia, pozostávajúca z 3 členov volených valným zhromaždením. Riadi sa stanovami a zásadami hospodárenia SAIG, uzneseniami valného zhromaždenia a všeobecne platnými predpismi vzťahujúcimi sa k jej činnosti. Kontroluje dodržiavanie stanov, plnenie plánu činnosti a hospodárenia s prostriedkami SAIG. Na svojom prvom zasadnutí po volebnom valnom zhromaždení si z  novozvolených členov zvolí predsedu revíznej komisie. Členovia revíznej komisie môžu nahliadať do všetkých písomných materiálov asociácie a majú právo zúčastňovať sa na schôdzach výboru, s hlasom poradným.

4.9. SAIG hospodári s finančnými prostriedkami získavanými z členských príspevkov, dotácií od hospodárskych a iných subjektov a príjmami za vykonanú poradenskú, konzultačnú a inú činnosť. Hospodárenie SAIG musí byť vyrovnané – výška finančných záväzkov nesmie prekročiť stav  finančných prostriedkov.

5. Vzťahy k iným organizáciam 

Slovenská asociácia inžinierskych geológov úzko spolupracuje s podobne zameranými profesijnými a záujmovými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí. Vo vzťahu k nim je pripravená:

 • poskytovať a preberať informácie o pripravovaných odborných podujatiach, rokovať o koordinácii, kooperácii, príprave a realizácii spoločných akcií,
 • delegovať svojich zástupcov do ústredného orgánu podobného odborného zamerania a podobne kooptovať ich zástupcu do svojho výboru,
 • odporúčať zloženie odborných výborov, pracovných skupín, sekcií a pod. v odbore inžinierskej geológie, o vytvorenie ktorých požiada iná organizácia,
 • združovať sa s inými organizáciami blízkeho odborného zamerania pre dosiahnutie spoločných programových cieľov.

6. Záverečné ustanovenie

6.1. V mene SAIG môže rokovať predseda, podpredseda, tajomník a hospodár výboru, prípadne iný výborom alebo valným zhromaždením poverený člen SAIG. V mene SAIG koná predseda a podpredseda.

6.2. SAIG začala svoju činnosť ustanovujúcim valným zhromaždením, ktoré zvolal prípravný výbor. Spôsob rokovania valného zhromaždenia upravujú tieto stanovy.

6.3. SAIG môže zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe zákona alebo rozhodnutím dvojtretinovej väčšiny všetkých členov SAIG. V prípade zániku asociácie sa uskutoční likvidácia majetku. O jej spôsobe rozhodne v zmysle platných predpisov valné zhromaždenie.

6.4. Tieto stanovy boli prijaté valným zhromaždením SAIG dňa 07.02.2008, zaregistrovaných MV SR.

Zásady hospodárenia SAIG

1. SAIG ako právny subjekt hospodári samostatne s finančnými prostriedkami získanými z členských príspevkov, dotácií od hospodárskych a iných subjektov a odvodmi za vykonanú poradenskú, konzultačnú činnosť.

2. Z príjmov za poradenskú a konzultačnú činnosť uvedenú v bode 1. zostáva pre SAIG podiel 15% (po odvedení daňových poplatkov).

3. Hospodárenie SAIG musí byť vyrovnané – výška finanených záväzkov nesmie prekročiť stav účtu a pohľadávok.

4. Čerpanie finančných prostriedkov musí byť v súlade so stanovami, plánom činnosti a zásadami hospodárenia SAIG.

5. Za spôsob využitia finančných prostriedkov zodpovedá výbor SAIG.

6. V súvislosti s poradenskou a konzultačnou činnosťou bude účtovnú agendu SAIG viesť pokladník honorovaný z prostriedkov SAIG.

7. Finanené operácie SAIG vykonáva v súlade s bodom 2. až 4. hospodár a pokladník so súhlasom hospodára.

8. Finančné dokumenty SAIG môže podpisovať predseda, tajomník, hospodár a konatelia SAIG.

9. Finančné prostriedky SAIG možno použiť najmä na:

– kancelárske potreby, rozmnožovanie materiálov a poštovné,

– prípravu a tlač spravodajcu SAIG, metodických príručiek, manuálov a pod.,

– odborné akcie a exkurzie (domáce i zahraničné) a prijatia zahraničných hostí

– organizačné zabezpečenie schôdzí výboru a valného zhromaždenia,

– cestovné na zasadanie sesterských orgánov doma i v zahraničí (SAH,EAIG,EFG a p.).

10. Zisk z odborných akcií (konferencie, sympóziá, exkurzie a pod.) poriadané rôznymi právnickými a fyzickými osobami v spolupráci so SAIG sa delí v závislosti od vložených prostriedkov a miery zainteresovanosti zúčastnených strán.

11. O výsledkoch hospodárenia predkladá výbor (hospodár) správu na výročnom valnom zhromaždení SAIG. Osobitnú správu o výsledkoch hospodárenia podáva Revízna komisia SAIG.

12. Rozpočet SAIG sa zostavuje v prvom mesiaci bežného roka, súčasne s vypracovaním plánu činnosti. Rozsah všetkých výdavkov musí byť prispôsobený plánovaným príjmom a zostatku na účte z predchádzajúceho roka.

13. Návrh rozpočtu zostavuje výbor a po prerokovaní s revíznou komisiou ho predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu. V súlade so stanovami SAIG valné zhromaždenie schvaľuje aj správu o hospodárení SAIG a správu revíznej komisie za uplynulý rok.