Ohlasovanie geologických prác elektronicky

V zmysle § 13 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ohlasuje zhotoviteľ Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) každú geologickú prácu definovanú v geologickom zákone najneskôr v deň začatia riešenia geologickej úlohy. Všetky ohlásené geologické práce sú evidované a uložené do informačného systému spravovaného ŠGÚDŠ.

Ohlasovanie geologických prác