Valné zhromaždenie SAIG ZRUŠENÉ

Výbor Slovenskej asociácie inžinierskych geológov Vás pozýva na Valné zhromaždenie SAIG, ktoré sa uskutoční 23. marca 2020 (pondelok) o 13:00 hod.

na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava v Prezentačnom centre AMOS, Mlynská dolina

Program Valného zhromaždenia:

 

  1. Otvorenie, privítanie účastníkov – Miloslav Kopecký, predseda SAIG
  2. Schválenie programu VZ
  3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
  4. Správa o činnosti SAIG za uplynulé obdobie 2018-2019 a návrh činnosti na roky 2020-2021 (predseda SAIG – M. Kopecký)
  5. Správa o hospodárení SAIG za obdobie 2018-2019 (hospodár SAIG – M. Ondrášik)
  6. Správa revíznej komisie SAIG (predseda rev. komisie SAIG – K. Házyová)
  7. Rôzne, diskusia
  8. Odborná prednáška: „Prečo sú Tatry najvyššie“

Prednáša: RNDr. Ján Madarás, PhD.  (riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV)

  1. Návrh uznesení VZ a ich schválenie
  2. Záver

 

Členov Slovenskej národnej skupiny IAEG súčasne pozývame na schôdzu NS IAEG, ktorá sa uskutoční v ten istý deň 23. 3. 2020 v tej istej miestnosti AMOS o 12:00 hod.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!