Nová publikácia o svahových deformáciách na Slovensku – Zosuvy na Slovensku

Publikácia Zosuvy na Slovensku vznikla vďaka národnému projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, ktorého riešenie a aktivity zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020).

Svahové deformácie predstavujú na Slovensku popri povodniach jeden z najvýznamnejších geodynamických javov, ktorý významne ovplyvňuje optimálne využívanie územia a prevádzku technických diel. Svahy porušené svahovými deformáciami ohrozujú desiatky tisíc rôznych pozemných stavieb, stovky kilometrov diaľnic a ciest, desiatky až stovky kilometrov železníc, vodovodov, plynovodov, ropovodov a nadzemných elektrických vedení. Preto je problematika svahových deformácií stále veľmi aktuálna a jej riešeniu sa ročne venujú desiatky geologických úloh.

Hlavným impulzom na napísanie publikácie bol fakt, že v posledných desaťročiach sa na Slovensku realizovalo množstvo významných geologických úloh v oblasti identifikácie, mapovania, prieskumu a sanácie svahových deformácií a tieto úlohy neboli zosumarizované v žiadnom komplexnejšom diele. Od vydania výnimočnej a neprekonateľnej publikácie Arnolda Nemčoka  Zosuvy v slovenských Karpatoch  v roku 1982 uplynulo takmer štyridsať  rokov. Tak ako základom jeho knihy boli významné (štátne) geologické úlohy a výsledky podrobného geologického výskumu a prieskumu, aj základom publikácie Zosuvy na Slovensku sú geologické úlohy  riešené za posledné desiatky rokov.

Autorský kolektív publikácie tvorili skúsení odborníci z oblasti inžinierskej geológie, ktorí sa celé desaťročia venujú problematike svahových deformácií: RNDr. Vlasta Jánová, PhD., RNDr. Pavel Liščák, CSc., prof. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD., prof. RNDr. Martin Bednarik, PhD., RNDr. Júlia Šimeková, Mgr. Martin Ondrášik, PhD., RNDr. Peter Pauditš, PhD., RNDr. Pavol Tupý, Ing. Ľubomír Petro, CSc., RNDr. Peter Ondrejka, PhD., doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD., a RNDr. Peter Ondrus. Recenzentom publikácie bol prof. RNDr. František Baliak, PhD.

VIAC INFO