NOVINKA – preukaz o odbornej spôsobilosti bude vydávaný na dobu neurčitú !!!

Preukaz o odbornej spôsobilosti bude vydávaný na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.08.2022, viac priamo v novelizovanom geologickom zákone

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-569

Informácia MŽP SR

Oznámenie pre odborne spôsobilé osoby 

Odborne spôsobilá osoba je povinná požiadať o vydanie preukazu o odbornej spôsobilosti na dobu neurčitú do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona č. 253/2022 Z. z., t. j. do 28. 02. 2023, inak zostáva v platnosti preukaz o odbornej spôsobilosti vydaný na dobu určitú.

Tu je link, kde sú informácie MŽP SR o zmenách ohľadom odbornej spôsobilosti:
 https://www.minzp.sk/geologia/informacie/