Nová učebnica už v predaji – INŽINIERSKA GEOLÓGIA I.

INŽINIERSKA GEOLÓGIA I. – Geologické prostredie a jeho hodnotenie

Autori: Rudolf Ondrášik, Peter Wagner, Tatiana Durmeková, Martin Bednarik, Ján Vlčko, Renáta Adamcová, Vladimír Greif

Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Vydavateľstvo UK

Rok : 2019

Počet strán : 266

Vydanie : 1. vydanie

ISBN 978-80-223-4592-7

Popis

Úvodné časti publikácie sú venované histórii vzniku a vývoju inžinierskej geológie vo svete i na Slovensku. Hlavnou náplňou prvého dielu učebnice je opis a hodnotenie geologického prostredia z inžinierskogeologického hľadiska. Charakterizované sú jednotlivé zložky, ktoré geologické prostredie vytvárajú, t. j. horniny, podzemná voda, reliéf a geodynamické procesy a javy, ako aj súvislosti a vzťahy medzi nimi. Aktivitám človeka v geologickom prostredí sú venované záverečné kapitoly, ktoré sa zaoberajú platnou legislatívou v inžinierskogeologickom výskume a prieskume a možnosťami získania a spracovania aktuálnych informácií o geologickom prostredí.

Inžinierska geológia je hraničný odbor medzi technickými a prírodnými vedami, ktorý sa ako samostatná prírodovedná disciplína rozvíja už viac ako 100 rokov. Jeho náplňou je hodnotenie geologického prostredia vo vzťahu k technickému rozvoju spoločnosti a racionálnemu využívaniu územia. Zameranie i obsah inžinierskej geológie sa počas jej vývoja formovali v súlade s aktuálnymi požiadavkami rozvoja spoločnosti – od pôvodného sprostredkovania poznatkov z geológie pre stavebnú prax za účelom bezpečnej a efektívnej realizácie náročných inžinierskych stavieb, cez prognózovanie vplyvu stavieb na prírodné prostredie a identifikáciu, prevenciu a sanáciu škodlivých geologických procesov, až po čoraz častejšie a naliehavejšie úlohy pri tvorbe a ochrane životného prostredia.

Publikáciu možno kúpiť:

– v predajni študijnej literatúry na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynská dolina, pavilón B2

– v internetovom obchode Vydavateľstva UK na stránke: https://www.cu-istropolitana.eu/kategoria-produktu/knihy/prirodne-vedy/

Ucebnica IG_obálka