Pozvánka na Valné zhromaždenie SAIG – POZOR zmena miesta konania – ŠGÚDŠ

Vážení a milí kolegovia!

Výbor Slovenskej asociácie inžinierskych geológov Vás pozýva na Valné zhromaždenie SAIG, ktoré sa uskutoční 30. marca 2023 (štvrtok) o 13:30 hod.

Miesto konania: ŠGÚDŠ – Veľká sála v budove Geofondu, Mlynská dolina 1, Bratislava

Program Valného zhromaždenia:

1. Otvorenie, privítanie účastníkov – Miloslav Kopecký, predseda SAIG

2. Schválenie programu VZ

3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

4. Správa o činnosti SAIG za uplynulé obdobie a návrh činnosti na roky 2023-2024 (predseda SAIG – M. Kopecký)

5. Správa o hospodárení SAIG za obdobie 2020-2022 (hospodár SAIG – M. Ondrášik)

6. Správa revíznej komisie SAIG (predseda rev. komisie SAIG – K. Házyová)

7. Informácia o voľbách, predstavenie kandidátov

      Prestávka s občerstvením (v priebehu ktorej sa uskutočnia voľby nového výboru SAIG a revíznej komisie SAIG)

8. Odborná prednáška

      Liščák P. – Mašlárová D. – Ondrejka P. – Dananaj I. – Ondrus P.:

      Výskumné a prieskumné projekty svahových deformácií riešené na ŠGÚDŠ v súčasnosti

9. Rôzne, diskusia

10. Vyhlásenie výsledkov volieb – predseda volebnej komisie

11. Návrh uznesení VZ a ich schválenie

12. Záver

 

Členov Slovenskej národnej skupiny IAEG súčasne pozývame na pravidelnú schôdzu NS IAEG, ktorá sa uskutoční v ten istý deň 30. 03. 2023 v tej istej miestnosti pred Valným zhromaždením SAIG o 12:30 hod.