Svahové deformace a pseudokras 2023 – prihlasovací formulár

GDPR poučenie:

V zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) poskytujem organizačnému výboru konferencie Svahové deformace a pseudokras 2023 súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely konferencie a pri všetkých úkonoch súvisiacich so zabezpečením konferencie (ďalej aj ako „súhlas“).

Súhlas udeľujem organizačnému výboru Svahové deformace a pseudokras 2023 na dobu 2 rokov, ktorý môžem kedykoľvek písomne odvolať, žiadať opravu, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania. Vyhlasujem, že som bol/a poučený/á o svojich právach ako dotknutej osoby a bol/a som informovaný/á a možnosti požadovať zmenu, obmedziť spracúvanie osobných údajov, preniesť údaje, vziať súhlas späť a iných možnostiach vychádzajúcich z práv dotknutej osoby. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, boli poskytnuté slobodne, bez nátlaku, či za nevýhodných podmienok, za nepravdivosť a nesprávnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedám v plnej miere.

 

Svahové deformace a pseudokras 2023 - přihlašovací formulář

  • Ano
  • Ne
Zaškrtněte prosím dny kdy se plánujete zúčastnit na terenní exkurzi