Geofyzika pro podzemní stavitelství – kniha

 V květnu letošního roku Stavební fakulta VŠB-TU Ostrava spolu s Prírodovedeckou fakultou UK Bratislava a Geotestem vydaly knížku „Geofyzika pro podzemní stavitelství“ autora doc. RNDr. Pavla Bláhy, DrSc. Kniha je určena nejen specialistům geofyzikům, ale i širokému okruhu zájemců z oboru inženýrské geologie a geotechniky a také projektantům a stavitelům podzemních děl. Kniha je rozdělena do 10 kapitol: Continue reading

Geosyntetika 2025

Vážené dámy a páni,

dovoľujeme si Vás pozvať na  15. ročník úspešnej konferencie  Geosyntetika 2025, ktorá sa uskutoční na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v dňoch 06. – 07. februára 2025.

Continue reading

100. výročie narodenia prof. Ing. Milana Matulu, DrSc.

V máji 2024 si pripomíname významné výročie narodenia spoluzakladateľa, učiteľa a tvorcu vedného odboru inžinierska geológia na Slovensku prof. Ing. Milana Matulu, DrSc.

Oddelenie inžinierskej geológie terajšej zlúčenej Katedry inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky PRIF UK si pripomenie 100. výročie narodenia prof. Matulu odborno-vedeckým seminárom, ktorého konanie je plánované v jesennom období roka 2024 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Bližšie informácie o plánovanom seminári budú zverejnené odbornej verejnosti v dostatočnom časovom predstihu.

Continue reading

Workshop pre mladých profesionálov 2024

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) aj tento rok pripravil bezplatný Workshop pre mladých profesionálov 2024. Tento je pokračovaním úspešného Workshopu z roku 2023. Workshop sa uskutoční 21.3.2024 v Bratislave na Karloveskej 63 v priestoroch ÚNMS SR. Je určený pre mladých profesionálov pôsobiacich v praxi vo veku do 35 rokov.

Continue reading

Svahové deformácie- informačná brožúra pre verejnosť na tému zosuvy

Informačná brožúra si kladie za cieľ priblížiť problematiku svahových deformácií (zosuvov) na Slovensku. Je určená širokej verejnosti, najmä však obciam, ktoré sú potenciálne zasiahnuté zosuvmi. Prvá časť je zameraná na všeobecné informácie a stav zosuvov na Slovensku, v druhej  je  kladený dôraz  na príklady sanovaných lokalít v priebehu rokov 2010 – 2018. K dispozícii na stiahnutie na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia.

Publikácia Zosuvy na Slovensku

Publikácia je určená odbornej verejnosti, hlavne inžinierskym geológom a geotechnikom, a poslúžiť by mohla aj zástupcom štátnej správy a verejnej správy, hlavne starostom obcí, ktorí pôsobia v oblastiach náchylných na svahové deformácie, a ktorí často musia riešiť mimoriadne situácie spojené so zosuvmi. Informácie obsiahnuté v publikácii môžu byť zároveň vhodným zdrojom poznatkov aj pre širokú laickú verejnosť. Elektronická verzia publikácie Zosuvy na Slovensku je k dispozícii na stiahnutie na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia.

 

 

Nový Digitálny model reliéfu 6.0

Od 25.10.2023 sú bezodplatne k dispozícii nový Digitálny model reliéfu 6.0, Digitálny model povrchu 2.0 a klasifikované mračno bodov z 2. cyklu projektu leteckého laserového skenovania (2022-2026).

Sú dostupné údaje z lokality číslo 07- Trnava,  10 – Dunajské Streda a 20 – Nové Zámky. Rastre DMR 6.0 a DMP 2.0 je možné stiahnuť online z cloudu. Klasifikované mračno bodov je dostupné na základe objednávky. Viac informácii o poskytovaní nájdete tu.

Kompletný model digitálneho modelu reliéfu 5.0 nájdete TU.

1 2 3 7