Nová publikácia o svahových deformáciách na Slovensku – Zosuvy na Slovensku

Publikácia Zosuvy na Slovensku vznikla vďaka národnému projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, ktorého riešenie a aktivity zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020).

Continue reading

Inžinierska geológia 2022 – Zosuvy a riziká spojené so zmenami klímy, 15. – 17. 06. 2022

Milí kolegovia,

pozývame vás na 2-dňový odborný seminár spojený s exkurziou, ktorý organizuje Slovenská asociácia inžinierskych geológov (SAIG) spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP), Katedrou geotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Katedrou inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2022 – ZOSUVY A RIZIKÁ SPOJENÉ SO ZMENAMI KLÍMY

ktorý sa bude konať v dňoch 15. až 16. 6. 2022 (17. 6. – odborná exkurzia) vo Vysokých alebo Nízkych Tatrách (miesto konania bude upresnené neskôr).

Continue reading

20. Slovenská hydrogeologická konferencia, 23. – 26. 05. 2022, Tatranská Javorina

Slovenská asociácia hydrogeológov a Výskumný ústav vodného hospodárstva pozývajú všetkých svojich členov, domácich a zahraničných odborníkov z praxe, štátnej a verejne správy, univerzít a ďalšiu odbornú verejnosť, na jubilejnú 20. slovenskú hydrogeologickú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Nosným motívom konferencie je nový prístup k manažmentu a ochrane vôd. V rámci konferencie si pripomenieme aj životné jubileá členov SAH.

Continue reading

HG a IG kongres, 6. – 9. 09. 2022, Ústí nad Labem

Srdečně zveme odborníky a studenty oborů hydrogeologie, inženýrská geologie a dalších aplikovaných geologických disciplín k účasti na tradičním odborně-společenském setkání. Jednání je naplánováno do moderních prostor kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 6. – 9. září 2022. Podrobnější informace naleznete na kongresovém webu https://hgig.cz.